ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 
       
ปีที่เข้าร่วมโครงการ : 2557
รหัสโรงเรียน : 5770608
ชื่อสถานศึกษา : เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ)
โรงเรียนในสังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มโรงเรียน : การศึกษาท้องถิ่นที่ ๕ ภาคกลางตอนล่าง
เขตพื้นที่การศึกษาที่ : 2
ประเภทโรงเรียน : ระดับเตรียมอนุบาล-ป.6
ที่อยู่ : 19/29 หมู่4
ตำบล : เขาน้อย
อำเภอ : ปราณบุรี
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77120
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน : 12.398269,99.894047
อีเมล์ : banplainum@hotmail.com
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bpns.ac.th
โทรศัพท์ : 032-621885
โทรสาร : 032-621885
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน : 1938-06-10
วิสัยทัศน์ 
(มีผลต่อการตัดสิน) :
วิชาการก้าวหน้า การกีฬาดีเด่น 

มุ่งเน้นคุณธรรม เลิศล้ำสิ่งแวดล้อม 

ก้าวพร้อมเทคโนโลยี มีไมตรีต่อชุมชน

ปฏิับติตนอย่างพอเพียง คู่เคียงงานพระราชดำริ

เหตุผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
(มีผลต่อการตัดสิน) :
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนให้นักเรียนได้ทันต่อเหตุการณ์
วิธีนำชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(มีผลต่อการตัดสิน) :
1.นำมาบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาตั้งแต่ ชั้นอุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2.นำมาใช้เสริมในชั่วโมงซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพให้เป็นคน ดี เก่ง สุข
ห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์ :
รูปห้อง/จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ :
รางวัลที่โรงเรียนเคยได้รับ 3รายการ (ภายใน3ปีที่ผ่านมา)
รูปเกียรติบัตรรายการที่1 :
รูปเกียรติบัตรรายการที่2 :
รูปเกียรติบัตรรายการที่3 :
จุดเด่นในด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่โรงเรียนมี :
โครงการพิเศษของโรงเรียน : โครงการอ่านออกเขียนได้
ท่านทราบข่าวการเปิดรับสมัคร
โรงเรียนเข้าโครงการทรูปลูกปัญญา
จากช่องทางใด :
จดหมายจากต้นสังกัดของโรงเรียน
 
รูปภาพโรงเรียน
อาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
โรงอาหาร รูปภาพเพิ่มเติม
 
 
ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
จำนวนนักเรียน อ.1-3 : 153 คน จำนวนนักเรียน ป.1-6 : 283 คน
จำนวนนักเรียน ม. 1-3 : 0 คน จำนวนนักเรียน ม. 4-6 : 0 คน
จำนวนครู/อาจารย์ : 28 คน จำนวนบุคลากรอื่นๆ : 2 คน
 
ห้องเรียนและอาคารเรียน
ห้องเรียน : 18 ห้อง อาคารเรียน – ไม้ : 0 อาคาร
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ : 2 ห้อง อาคารเรียน – ปูน : 3 อาคาร
ห้องคอมพิวเตอร์ : 1 ห้อง โรงยิม : 0 อาคาร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา : 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ : 1 อาคาร
ห้องสมุด : 1 ห้อง โรงอาหาร : 0 อาคาร
 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
โทรทัศน์ : 10 เครื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : 0 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ : 30 เครื่อง โรงเรียนมีโทรทัศน์ครบในทุกระดับชั้นหรือไม่ :  
เครื่องฉาย (LCD Projector) : 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : 29 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพนิ่ง : 0 เครื่อง เครื่องเล่น CD/DVD : เครื่อง
กล้องวีดีโอ : 0 เครื่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต : TOT
ความเร็วอินเทอร์เน็ต : มากกกว่า 3 Mb/s
 
ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ : นายสืบศักดิ์
นามสกุล : ใบแย้ม
โทรศัพท์มือถือ : 088-4528500
อีเมล์ : sakleg@hotmail.com
 
ชื่อผู้ประสานงานกับโครงการทรูปลูกปัญญา
ชื่อ : นางรัชนีวรรณ
นามสกุล : อ้นเหลือง
โทรศัพท์ : 032-621885
โทรศัพท์มือถือ : 086-7078978
อีเมล์ : mom_pour_9999@hotmail.com